Årsredovisning MSK ek för 2015 - Mellersta Skånes Kraft

367

Kassaflödesanalys Sunne kommun Årsredovisning 2019

samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 2 419 340. 80. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav.

  1. Administrative distance for rip
  2. Befolkningsutveckling sveriges kommuner

Page 4 of 44. Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. Kassaflödesanalys Not 2012 2011 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 61 180 007 57 475 165 Fastighetskostnader -54 403 158 -50 432 539 Bruttoresultat 6 776 849 7 042 626 Justering för icke-likviditetspåverkande poster Avskrivningar 5 7 950 960 7 466 690 Pensionsavsättning 22 202 198 528 304 Uppskjuten skatt -62 427 -62 427 Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar respektive skulder.

Uppskjuten skatt - hur svårt ska det vara? - FAR Balans

Noter. Not 1 Nettointäkter bostäder. Not 2 Nettointäkter lokaler.

Årsredovisning 2017

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Kassaflödesanalys - Koncernen Kassaflödesanalys - Moderförening.

173. 173.
Skotsk nötkreatur som blev populär vid förädling i skandinavien

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

4 023. Avskrivningar. -202. -202.

resultaträkning, koncernens kassaflödesanalys, koncernens eget kapital och grund för uppskjuten skatt som inte redovisades på grund av användningen av  balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
Enkätundersökning kvantitativ metod

ensam vardnad blankett
kunskapsskolan gävle kontakt
hur stor vinst kan kunden hämta ut och få insatt på svenskt bankkort hos ombud_
unifaun band
beteckning kvicksilver
lss long beach

Eklandia Fastighets AB - Castellum

SPARBANKSSTIFTELSEN BERGSLAGEN Om skat af fx fri bil, bolig, telefon, aviser og gaver. Told. Når du køber varer i udlandet.


Ska man sälja sina fonder
euro 30 to usd

Kassaflödesanalys - fördjupning FAR

Justering för avsättning uppskjuten skatt: Not 26 – – 233: 67: Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster: Not 27: 15 515 – 379: 19 952: 55: Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet – 721: 1 000: 15 229: 11 647 Ökning/minskning förråd och varulager – 2: 22: 30: Ökning/minskning fordningar: 7 585 – 864: 5 624 – 2 083 2017-02-07 Kassaflödesanalys.. 277 Medlemsavgifter, gåvor och erhållna bidrag.. 277 presentationsform för kassaflödesanalys, samt branschspecifika upplysningar. En förteckning över alla standarder som ska tillämpas för första gången för räkenskapsperioder som börjar 1 januari 2015 eller senare finns i Bilaga D och en förteckning över förkortningar som används i exemplet finns i Bilaga E. Skatt på uppskovsbeloppet. Du har hittills betalat en årlig skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet (uppskovsränta). Skatten har tagits bort från och med inkomståret 2021.