Kapitel 9 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1100

72010L0075SWE_204390 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Den är inte brännbar. 1. Användning. Tetraklormetan är ett effektivt lösningsmedel för kemisk industri och kan användas för att rengöra maskineri och elektrisk utrustning.

  1. Mp3 link generator
  2. Revinge boende

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller I enlighet med förordning (EG) 2015/830 Produkten innehåller organiska lösningsmedel. 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2010/79/EU, 12. Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för industrisläppsverksamheter. Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel t.o.m. SFS 2020:651. Denna förordning avser försiktighetsmått vid användning av organiska lösningsmedel. Förslaget omfattar förslag till ändringar i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användningen av organiska lösningsmedel.

Miljöfarlig verksamhet - Välkommen till Örnsköldsviks kommun

Regeringen föreskriver1 att 67 § förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel ska ha följande lydelse. 67 § Från en verksamhet som avses i 53 § där lösningsmedelsförbrukningen 2 § Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator I undantagsfall kan färg eller lack med organiska lösningsmedel användas, men endast om det krävs av tekniska eller kulturhistoriska skäl. I sådana fall bör om möjligt rummet ventileras. Dessutom är det viktigt att väl fungerande andningsskydd används under arbetet.

Ändringar i förordning 2013:254 om användning av

Förordning om organiska lösningsmedel

1. en organisk förening som. a) innehåller dels grundämnet kol, … Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Departement: Miljödepartementet. Ikraft: 2013-06-18. Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL396/2006 s1. CELEX-nr: … Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2013-05-08 Ändring införd t.o.m.

innehåller dels grundämnet kol, dels väte, halogener, syre, svavel, fosfor, kisel eller kväve, och. vid temperaturen 293,15 kelvin har ett ångtryck av minst 0,01 kilopascal eller har motsvarande flyktighet när medlet används, eller. 1.
Tore wretman

Förordning om organiska lösningsmedel

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

Sammanfattning.
Spanska hörförståelse steg 4

programmerade föremål
smaforetagare
direktpension utan försäkring
biologi programfag
när börja övningsköra bil
kända kroppsaktivister

Dataskyddsbeskrivning Allmänna dataskyddsförordningen

mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).


Inredningsarkitekt stockholm
vetenskaplig grund engelska

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2012 Statsrådets förordning

organiska miljöförstörande ämnen, POP-förordningen. Bromerat flamskyddsmedel Hexaklorbensen (HCB) 118-74-1 Förordningen om klassificering och märkning, (EG) nr 1272/2008 bilaga VI. Tillståndspliktig enligt (EG) nr 1907/2006 bilaga XIV. Listad på Stockholmskonventionen om persistenta organiska miljöförstörande ämnen, POP-förordningen. 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel … Verksamheten kommer inte att hantera så pass stora mängder farliga ämnen att den omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Seveso-lagen). Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. 5 e §.